همایون شفیعی

عضو هیئت مدیره

منوچهر باقری

رئیس هیئت مدیره

محمد قربانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره