محمد قربانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

همایون شفیعی

رییس هیئت مدیره

مجید مال میریان

عضو هیئت مدبره