محمد قربانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

همایون شفیعی

رئیس هیئت مدیره

مجید مال میریان

عضو هیئت مدیره